Želdinių įvairovė ir būklė Klaipėdos valstybinės kolegijos fakultetų teritorijose

  • Diana Baravykaitė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Regina Repšienė Klaipėdos valstybinė kolegija
Raktiniai žodžiai: želdiniai, želdinių būklė, bioekologinė grupė, taksonas

Anotacija

Inventorizavus Klaipėdos valstybinės kolegijos fakultetų želdynus iš viso identifikuoti 72 sumedėjusių augalų ir 42 dekoratyviųjų žolinių augalų taksonai. Taksonų skaičiumi turtingiausias yra Technologijų fakulteto želdynas – sumedėjusių 32 ir dekoratyviųjų žolinių augalų 25 taksonai. Sumedėjusių augalų taksonų įvairove pasižymi ir šio fakulteto Kraštotvarkos katedros sumedėję augalai – 29 taksonai. Technologijų fakulteto želdyne nustatyta daugiausia geros būklės medžių (95,4 %) ir krūmų (100 %). Patenkinamos ir blogos būklės sumedėjusių augalų daugiausia yra Sveikatos mokslų ir Pedagogikos fakulteto želdynuose – atitinkamai 26,8 % ir 23,6 %.

Autorių biografijos

Diana Baravykaitė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda,

tel.: 8 616 21950,

Regina Repšienė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda,

tel.: 8 612 6774

Nuorodos

Burinskienė M., Jakovlevas-Mateckis K. ir kt. Miestotvarka. Vilnius, 2003

Gudžinskas Z. Lietuvos induočiai augalai. Vilnius, 1999

Jankevičienė R. Botanikos vardų žodynas. Vilnius, 1998

Januškevičius L., Baronienė V., Tamošauskienė S. Medžių ir krūmų dekoratyvinės formos. Kaunas, 1994

Klaipėdos dvarai. Sud. K. Demereckas. Klaipėda, 2005

LR Želdynų įstatymas. 2007. Žin., 2007-07-19, Nr. 80-3215

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. Žin. 2008-01-05, Nr. 2-77

Navasaitis M. Dendrologija. Vilnius, 2004

Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas. 2007. Žin., 2007-12-28, Nr. 137-5624

Tatoris J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų. Vilnius, 1994

Vaidelys J. Lauko gėlių sortimentoir išplitimo kaitos analizė Aukštaitijos miestų bendrojo naudojimo želdynuose (Ukmergė, Utena, Anykščiai). Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2007 m. vasario 22-23 d., Mastaičiai. P. 85–88

Vaidelys J., Misiūnas D. Lauko gėlių sortimento parinkimo miestų gyvenamųjų namų rajonų gėlynams, meninės raiškos ir bioekologiniais kriterijais, teoriniai pagrindai. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai. 2009, 1(6), Klaipėda. P. 173–179

Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai. Žin., 2008-06-30, Nr. 74-2907

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės. 2008. Žin., 2008-01-12, Nr. 5-200

Publikuotas
2018-07-12