Kraštotvarkos krypties specialistų kompetencijų plėtojimas integracijos į darbo rinką aspektu

  • Dalia Butkienė Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra
  • Kazimieras Matiušinas Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra
Raktiniai žodžiai: profesinė kompetencija, socialinė kompetencija, strateginė kompetencija, kvalifikacija, profesinė karjera

Anotacija

Straipsnyje nagrinėjama Kauno kolegijoje rengiamų kraštotvarkos krypties specialistų profesinės veiklos perspektyva profesinio rengimo tobulinimo aspektu.

Straipsnyje aptariamos  kompetencijos, kvalifikacijos svarba mokymo turinio tobulinimui, išryškinant jų reikšmę sėkmingai karjerai. Teoriniais samprotavimais ir praktiniais tyrimais analizuojama šios srities specialistų atitikmuo rinkos poreikiams bei jų rengimo problemos. Atliktų tyrimų rezultatai atskleidė šios krypties specialistų kompetencijų kriterijus ir jų adaptaciją darbo rinkoje

Autorių biografijos

Dalia Butkienė, Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Mokslo g. 2, Mastaičiai, LT-53313 Kauno r

Kazimieras Matiušinas, Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Mokslo g. 2, Mastaičiai, LT-53313 Kauno r

Nuorodos

Adamonienė R., Daukilas S., Kriščiūnas B. Profesinio ugdymo psichologija ir pedagogika. Utena, 2003, 344 p.

Damaševičiūtė J. Gebėjimų, interesų bei vertybių svarba renkantis specialybę ir profesiją. Šiauliai, 2001

Daukilas S. Profesinio ugdymo turinys. Profesinio ugdymo pagrindai. Kaunas, 2001, 367 p.

Daukilas S. Profesionalios asmenybės ugdymo tikslų bei uždavinių struktūra. Žmogaus ugdymo problemos šiuolaikinėje visuomenėje. Tarptautinė mokslinė konferencija. Mokslo darbai. Kaunas, 1998, p.110

Grakauskas Ž., Valickas A. Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas konsultantui. Vilnius, 2007, 191 p.

Jucevičienė P., Lepaitė D. Kompetencijos sampratos erdvė. Šiauliai, 2000

Laužackas R. Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas, 2005, 63 p.

Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos 2003–2012. Švietimo naujienos. Nr. 14 (149). Vilnius, 2002

Sajienė L. Mokymo turinio projektavimas. 2008. Nepublikuotas rankraštis

Zuzevičiūtė V. Studentų požiūris į mokymą (–si) aukštosiose mokyklose. Acta Paedagogica. T. 13. Vilnius, 2004. P. 81–86

Publikuotas
2018-07-12