Klaipėdos miesto VI-ojo gyvenamojo rajono želdyno dirbtinio apšvietimo įvertinimas

  • Valda Šneiderienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Aldona Zita Pikturnienė Klaipėdos valstybinė kolegija
Raktiniai žodžiai: bendro naudojimo teritorijos, dirbtinis apšvietimas, šviestuvai, želdinių projektavimas

Anotacija

Straipsnyje aptariamos želdynų dirbtinio apšvietimo įrengimo bendrosios nuostatos. Nagrinėjama Klaipėdos miesto bendro naudojimo teritorijų apšvietimo būklė ir jos gerinimo programos. Analizuojami Klaipėdos miesto VI-ojo gyvenamojo rajono želdyno, esančio tarp Smiltelės g., I.Simonaitytės g., Reikjaviko g., Žardininkų g. ir Statybininkų pr., dirbtinio apšvietimo būklės tyrimo rezultatai.

Autorių biografijos

Valda Šneiderienė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda,

tel. 8699 26469

Aldona Zita Pikturnienė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda,

tel. 8683 74756

Nuorodos

Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Žin., 2004, Nr. 107-4005

Bertauski, T. Designing the landscape: an introductory guide for the landscape designer. New Jork: Pearson Prentice Hall, 2009, 446 p.

Burinskienė, M., Jakovlevas-Mateckis, K., Adomavičius, V., Juškevičius, P., Klibavičius, A., Narbutis, B., Paliulis, G., Rimkus, A., Šliogeris, J. Miestotvarka. Vilnius, 2003, 399 p.

Gerikienė, V., Lileikytė, A. Klaipėdos miesto žaliosios zonos, esančios tarp gyvenamojo rajono Smiltelės g. ir Statybininkų pr., įvertinimas. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai, Nr. 1 (6). Klaipėda, 2009. P. 21–25

Klaipėdos miesto bendro naudojimo teritorijų apšvietimo gerinimo 2008-2018 metų programa. Klaipėda, 2007

Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas. Klaipėda, 2007

Lietuvos Respublikos bevariklio transporto įstatymas. Žin., 2000, Nr. 56-1642

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas. Žin., 2007, Nr. 80-3215

Nekrošienė, R., Kučinskienė, J. Klaipėdos miesto želdinių tvarkymo programa 2008–2012 m. Klaipėda, 2007

Ružinskas, S., Buivydas, S. Klaipėdos žaliakelis – miesto dviratininkams ir turistams. Virtualus dviračių informacijos centras “Dviratis.LT”,2004. Prieiga per internetą: http://www.dviratis.lt

Publikuotas
2018-07-12