Apie žurnalą

Mokslo darbų leidinys leidžiamas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2004 metų. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris, 70 egz. Iki 2018 metų buvęs pavadinimas - Miestų želdynų formavimas (ISSN 1822-9778 (print) / ISSN 2029-4549 (online).

Žurnalo tematika:

 • transporto inžinerijos kryptyje (miesto darnus vystymas; eismo saugumas; automobilių patikimumas; intermodalinis, multimodalinis ir kombinuotas transportas; informacinės transporto sistemos; logistinės grandinės; transporto ekonomika; žalioji logistika),
 • statybos inžinerijos kryptyje,
 • elektros ir elektronikos inžinerijos kryptyje,
 • chemijos inžinerijos kryptyje (maisto sauga ir kokybė; švaresnė maisto gamyba; inovatyvios technologijos maisto pramonėje; funkcionalusis maistas),
 • mechanikos inžinerijos kryptyje,
 • matavimų inžinerijos kryptyje,
 • aplinkos inžinerijos kryptyje (kraštovaizdžio projektavimas; kraštovaizdžio architektūra; dekoratyvioji želdininkystė),
 • informatikos inžinerijos kryptyje (išmanusis valdymas, sistemų diegimas),
 • informatikos kryptyje (išmaniosios informacinės technologijos),
 • chemijos kryptyje,
 • visuomenės sveikatos kryptyje (dietetikos, mitybos),
 • vadybos kryptyje (verslo procesų valdymas, socialinės komunikacijos),

Publikavimo etikos nuostatai

Straipsnių publikavimas ir autorystė

 • „Darnios aplinkos vystymas“ žurnalo rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų.
 • Mokslo darbuose neskelbiami straipsniai, prieš tai jau paskelbti kituose leidiniuose.
 • Bet kokios rūšies plagijavimas yra draudžiamas. Visiems straipsniams atliekama sutapties patikra (Turnitin). 
 • Straipsniai skelbiami nemokamai. Autoriai negauna piniginio atlygio už savo straipsnius. Visi atskiruose žurnalo numeriuose publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną atitinkamo numerio egzempliorių.
 • Žurnale „Darnios aplinkos vystymas“ publikuojantys autoriai išlaiko autorių teises į savo straipsnius, tačiau suteikia Klaipėdos valstybinei kolegijai pirmojo leidimo teisę.
 • Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių būtų nutraukta žurnalo leidyba, iki tol skelbtas elektroninis žurnalo archyvas ir toliau būtų saugomas ir prieinamas per atvirą prieigą.

 Autorių atsakomybė

 • Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus reikalavimus ir būti parengti pagal šiam leidiniui nustatytus nurodymus autoriams dėl straipsnio struktūros, citavimo, šaltinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų (plačiau žr. Autoriaus gairės).
 • Visi nurodyti straipsnio bendraautoriai privalo būti reikšmingai prisidėję prie atitinkamo tyrimo vykdymo ir straipsnio parengimo.
 • Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.
 • Publikacijoje privalu nurodyti visus tyrimui ir straipsniui parengti naudoto finansavimo šaltinius.
 • Autorius privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas, pastabas dėl teiginių ir išvadų pagrįstumo, analizės pateikimo nuoseklumo bei išsamumo ir kitą motyvuotą recenzento nuomonę.

 Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

 • Pateikti mokslo straipsniai recenzuojami mažiausiai dviejų anoniminių recenzentų, kuriuos redkolegija parenka iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikavimui yra priešingos, Redakcinė kolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio tinkamumo publikuoti.
 • Recenzentai skiriami konfidencialiai, t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams – apie recenzentų tapatybę.
 • Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo parengėjui arba Redakcinei kolegijai apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą, susijusį su jiems siūlomais recenzuoti straipsniais, įskaitant finansines aplinkybes arba asmeninį nusistatymą skelbiamos medžiagos atžvilgiu.
 • Recenzentai privalo atkreipti Redakcinės kolegijos dėmesį į jau paskelbtus panašaus pobūdžio darbus, jei jie nenurodomi recenzuojamame straipsnyje.
 • Recenzentai privalo užtikrinti recenzuojamų straipsnių konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius arba pasilikti bet kokio pavidalo jų kopijas.

 Redaktorių ir parengėjų atsakomybė

 • Galutinai dėl pateikto straipsnio skelbimo ar atmetimo sprendžia Redakcinė kolegija. Jos sprendimas dėl straipsnio atmetimo autoriaus gali būti skundžiamas Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės etikos komisijai (jei įtariama esant etinių su sprendimo priėmimu susijusių pažeidimų).
 • Redakcinės kolegijos / parengėjo pareiga išsiaiškinti su pateiktais publikavimui straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų (įskaitant teigiamą ar neigiamą informaciją apie autorius ar santykius su jais arba jų atstovaujamomis institucijomis, taip pat finansavimo klausimus) ir užtikrinti, kad jie neturėtų įtakos publikacijos priėmimui ar atmetimui.
 • Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo lygį ir tvarką ir priimti objektyvius sprendimus, neatsižvelgdama į recenzentų galbūt turimas išankstines nuostatas ir žinias apie autorių, įskaitant autoriaus lytį, seksualinę orientaciją, religiją, politinius įsitikinimus ar etninę / geografinę kilmę.
 • Straipsnio priėmimas publikavimui „Darnios palinkos vystymas“ mokslo darbusoe reiškia maksimalų įsitikinimą ir pasitikėjimą jo vertingumu.
 • Pastebėjus, kad straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, Redaktorių kolegija turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir / arba atsiprašymas.

Lydraštyje autoriai privalo deklaruoti, kad pateiktas mokslinis straipsnis anksčiau nėra publikuotas ar įteiktas spaudai kitame žurnale. autoriai pasirašo lydraštyje patvirtindami, kad jie visas autorių teises perduoda leidėjui, jeigu straipsnis bus publikuojamas. Taip pat autoriai turi informuoti apie galimą interesų konfliktą: ar jie tiesiogiai ar netiesiogiai remiami firmos, kurios produktai ar aparatūra aprašomi straipsnyje, ar susiję su konkuruojančia šioje srityje firma.

Mokslo darbų leidinys referuojamas ir indeksuojamas

 • Crossref (Kiekvienas šiame žurnale paskelbtas straipsnis turi „Crossref DOI“ prieskyrą. Išsamūs metaduomenys ir atviros nuorodos, užregistruotos „Crossref“, leidžia lengvai rasti, cituoti, susieti ir įvertinti tyrimų rezultatus visame pasaulyje. Daugiau https://www.crossref.org/services/metadata-delivery/);
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals);
 • INDEX COPERNICUS ICI Journals Master List;
 • SIS (Scientific Indexing Services).