Šiaulių miesto želdynų sistemos analizė

  • Erika Brinkytė Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedra
Raktiniai žodžiai: želdynų sistema, žaliosios erdvės, želdinimas

Anotacija

Miestų bendrą vaizdą ir struktūrą lemia želdynai ir jų sistemos, nuo kurių priklauso miesto erdvės struktūra, papildoma statinių architektūra, kuriamos žaliosios erdvės, gerinamos aplinkos sąlygos. Tinkamai panaudojant želdynų teikiamas galimybes, sukuriama palankesnė miesto aplinka žmogaus poreikiams. Tačiau ar tam tikrame plote ir visoje miesto teritorijoje pakanka želdinių kiekybine ir kokybine prasme? Straipsnyje nagrinėjamas Šiaulių miesto miškų ir atskirųjų želdynų pasiskirstymas, parkų ir skverų būklė, apžvelgiami gatvių želdiniai, tankumas ir kokybė.

Autoriaus biografija

Erika Brinkytė, Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedra

Višinskio g. 19-115, LT-77156 Šiauliai, tel. (8-41) 59 58 62

Nuorodos

Baubinas R. ir kt. Urbanizuotos aplinkos fizinių komponentų kokybės poveikis kai kuriems visuomeniniams reiškiniams (Lietuvos miestų pavyzdžiu). Geografijos metraštis, 36 (2), 2003. P. 148–164

Grecevičius P., Marčius R., Olšauskas M. A., Abromas J., Dubra V. Miesto gyvenamojo rajono parko projektavimo metodikos aspektai. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai, Nr. 1(6). Klaipėda, 2009. P. 33–40

Gryguč G., Navys E. V. Mažo miesto želdynų sistema: Seinų miesto pavyzdys. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2(13),. 2007. P.17–21

Jakovelvas-Mateckis K. Miesto kraštovaizdžio architektūra: miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos pagrindai. I tomas. Vilnius, 2008

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Vilnius, 2004

Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas. 2007 m. birželio 28 d., Nr. X–1241

Stauskas V. Miestų žaliosios erdvės socialinių ir ekonominių interesų balanso aspektu. Urbanistika ir architektūra, XXX tomas, 2006, Nr. 1. P. 15–18

Šiaulių miesto bendrasis planas. Patvirtintas 2009-01-29 Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-1. UAB „Urbanistika“, 2008

Šiaulių miesto parkų, skverų ir gatvių želdinių taksoraštis. VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas, 2008

Šiaulių miesto parkų, skverų ir gatvių želdinių tvarkymo programa (2008-2012 metams). Aiškinamasis raštas. VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas, 2008

Šiaulių miesto parkų, skverų, gatvių želdinių planas. VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas, 2009

Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-354

Publikuotas
2018-07-12