Pateikimai

Prisijungti arba Registruotis pateikimui.

Pateikimo rengimo kontrolinis sąrašas

Pateikimo proceso metu autoriai privalo patikrinti, ar jų pateikta medžiaga atitinka visus toliau nurodytus punktus. Pateikti kūriniai gali būti grąžinti autoriams, kurie nesilaiko šių gairių.
 • Straipsnis anksčiau nebuvo paskelbtas, taip pat jis nebuvo prieš tai pateiktas kitam žurnalui svarstyti (arba paaiškinimas buvo pateiktas redaktoriaus pastabose)
 • Straipsnio failas yra OpenOffice, Microsoft Word, arba RTF dokumento formate.
 • Kur įmanoma, pateiktos nuorodos į išorinius interneto šaltinius.
 • Tekstas yra viengubo tarpo tarp eilučių; naudoja 12 taškų šriftą; naudojamas kursyvas, o ne pabraukimas (išskyrus interneto adresus); visos iliustracijos, skaičiai ir lentelės pateikiamos tekste atitinkamose vietose, o ne pabaigoje.
 • Tekstas atitinka stilistikos ir bibliografijos reikalavimus, išdėstytus autoriaus gairėse.

Autoriaus gairės

Žurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai ir kita mokslinė informacija lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Lydraštyje autoriai privalo deklaruoti, kad pateiktas mokslinis straipsnis anksčiau nėra publikuotas ar įteiktas spaudai kitame žurnale.

 

Žurnalo tematika: urbanizuotų teritorijų ir aplinkos formavimas, kraštovaizdžio projektavimas, želdynų projektavimas, kraštovaizdžio architektūra, dekoratyvioji želdininkystė.

 

Publikacijų tipai: originalūs moksliniai straipsniai, trumpi pranešimai, recenzijos.

 

Redkolegijai pateikiama elektroninė rankraščio kopija, parengta MS Word redaktoriumi Times New Roman šriftu. Kartu pateikiamas ir lydraštis. Tekstas spausdinamas 12 pt 1,0 intervalo eilėtarpiu. Puslapio formatas: viršuje – 25 mm; apačioje – 25 mm; kairėje – 22 mm ir dešinėje – 18 mm. Straipsnio apimtis – iki 10 puslapių. Jeigu autorių yra daugiau kaip vienas, nurodomas asmuo, atsakingas už korespondenciją su žurnalo redkolegija. Straipsnį recenzuoja du redkolegijos nariai arba jos paskirti ekspertai. Priimtą spaudai straipsnį autorius turi pataisyti, atsižvelgdamas į recenzentų pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta. Pataisyto straipsnio elektroninė kopija pateikiama redkolegijai ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo recenzijos gavimo.

 

Straipsnio informacijos išdėstymas ir tvarkymas.

Žurnalui pateikiami moksliniai straipsniai turi atitikti šią struktūrą:

 • straipsnio pavadinimas;
 • autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • organizacija (adresas, telefonai, el. paštas);
 • anotacija originalo kalba;
 • anotacija užsienio kalba;
 • įvadas;
 • tyrimų metodika (metodai);
 • rezultatai ir jų aptarimas (galimi ir du atskiri skyriai „Rezultatai“ ir „Rezultatų aptarimas“);
 • išvados;
 • literatūra;
 • santrauka užsienio kalba.

Straipsnio anotacijos apimtis – ne daugiau kaip 500 spaudos ženklų, anotacijos pabaigoje rekomenduojami ne daugiau kaip 5 straipsnio turinio esmę nusakantys reikšminiai žodžiai. Anotacijos teksto dydis – 10 pt, Normal.

 

Straipsnio santraukos apimtis – ne mažiau kaip 250 žodžių anglų kalba, jeigu straipsnis parengtas lietuvių arba rusų kalbomis arba lietuvių kalba, jeigu straipsnis parengtas anglų kalba. Santraukos teksto dydis – 10 pt, Normal.

Straipsnio pavadinimas rašomas 14 pt, Bold, centruotai, žodis „Anotacija“ rašomas 10 pt, Bold, lygiuojama kairėje, visų kitų struktūrinių dalių (skyrių) pavadinimai rašomi 12 pt, Bold centruotai.

Skyrių pavadinimai nuo teksto atskiriami 1 eilutės intervalu. Pirma eilutė atitraukiama 10 mm.

Poskyrių pavadinimai rašomi iš naujos eilutės 12 pt, Italic, tekstą tęsiant toje pačioje eilutėje.

Formulių pagrindiniai simboliai rašomi 12 pt, Italic, o jų indeksai – 10 pt. Formulės centruojamos ir numeruojamos arabiškais skaitmenimis lenktiniuose skliaustuose dešinėje kraštinėje skilties dalyje. Parašius formulę dedamas taškas, jei joje naudojami dydžiai neaiškinami, jei aiškinami – kablelis ir iš naujos eilutės be įtraukos rašomas žodelis „čia“, kiekvienas dydis paaiškinamas.

Lentelės ir paveikslai (nespalvoti) turi būti tekste po nuorodų į juos, tačiau negali būti spausdinami po išvadų. Lentelių, jų grafų, paveikslų pavadinimai pateikiami lietuvių (arba – rusų) ir anglų kalbomis. Didesnio formato paveikslai ir lentelės gali būti spausdinami per visą puslapio plotį. Grafikai ir brėžiniai braižomi kompiuteriu. Sudėtingi, ranka braižyti brėžiniai skenuojami, todėl pateikiami atskiru failu (*.tif arba *.pcx tipo), jų rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 300 dpi.

Gali būti pateikiamos 2–4 spalvotos nuotraukos. Priimamos tik geros kokybės, tinkamos reprodukuoti spalvotos nuotraukos *jpg formatu, jų rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 300 dpi.

Pavadinimai po paveikslais, lentelių pavadinimai ir pastabos po lentelėmis rašomi centruotai lietuvių arba rusų (10 pt, Normal) ir anglų (10 pt, Italic) kalbomis.

Lentelėse tekstas rašomas 10 pt, Normal.

Paveikslai ir lentelės nuo teksto atskiriami 1 eilutės intervalu.

Po straipsnio pagrindinio teksto pateikiamas literatūros šaltinių sąrašas, sudaromas pagal bibliografijos reikalavimus. Literatūros sąrašas spausdinamas 10 pt, Normal šriftu. Literatūros sąraše nurodomi visi tekste cituojami literatūros šaltiniai. Cituotini naujausi literatūros šaltiniai. Mokslinės ataskaitos, vadovėliai, žinynai, reklaminiai bukletai, rankraštinė medžiaga, populiarūs žurnalai literatūros šaltiniais nelaikomi ir į sąrašą neįtraukiami. Leidinių pavadinimai netrumpinami. Literatūros sąrašas pateikiamas originalo rašyba, abėcėlės tvarka, pirmiau lotyniškais, po to – rusiškais rašmenimis. Literatūros sąraše nurodoma autoriaus pavardė, pirmoji vardo raidė, šaltinio pavadinimas, tomas, išleidimo vieta, išleidimo metai, puslapiai.

 

Pavyzdžiai:

 1. Kai cituojami straipsniai mokslo leidiniuose –

Thon A., Kircher W., Thon I. Constructed wetlands on roofs as a module of sanitary environmental engeneering to improve urban climate and benefit on the thermal effects. Formation of Urban Green Areas. Scientific Articles, 1(7). Klaipėda, 2010. P. 191–196.

 1. Kai cituojama monografija ar knyga –

Nekrošienė R. Ornamental and other plants as indicators of environmental quality. Kaunas, 2008.

Cheifetz A., Double C., Barnard L., Imwold D. (eds.). Annuals and Perennials. Sydney, 2004.

 1. Kai cituojami internetiniai šaltiniai:

Krier L. О. The suppression of classical architecture in postwar Germany. 1998 [interactive]. Internet link: http://zakuski.math.utsa.edu/krier/suppresion.html.

 

Šaltinių nuorodos tekste pateikiamos nurodant autoriaus pavardę ir išleidimo metus, kai cituojamas vieno autoriaus leidinys, kai autorių yra daugiau kaip trys, nurodomi du pirmieji, toliau – „ir kt.“, „и др.“, „et al.“.

Privatumo nuostatos

Šioje žurnalo svetainėje įrašyti vardai ir el. pašto adresai bus naudojami tik nurodytais šio žurnalo tikslais ir nebus naudojami kitiems tikslams ar pateikiami bet kuriai kitai šaliai.