Lietuvos dendrologinės vertybės – augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai

  • Stasė Dapkūnienė Augalų genų bankas, Vilniaus universiteto botanikos sodas
  • Gitana Štukėnienė Vilniaus universiteto botanikos sodas
  • Regina Juodkaitė Vilniaus universiteto botanikos sodas, Vilniaus kolegija
  • Ona Motiejūnaitė Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus kolegija
Raktiniai žodžiai: Lietuvos parkai, augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai

Anotacija

Straipsnyje pateikiama informacija apie Lietuvos dendrologines vertybes – 650 medžių, kuriems suteiktas augalų nacionalinių genetinių išteklių statusas Pavienių medžių ir medžių grupių kategorijoje, nurodomi jų skirtumai nuo botaninių gamtos paveldo objektų.

Autorių biografijos

Stasė Dapkūnienė, Augalų genų bankas, Vilniaus universiteto botanikos sodas

Kairėnų g. 43, LT-1023 Vilnius, tel. (8-5) 2317098

Gitana Štukėnienė, Vilniaus universiteto botanikos sodas

Kairėnų g. 43, LT-1023 Vilnius, tel. (8-5) 2317911

Regina Juodkaitė, Vilniaus universiteto botanikos sodas, Vilniaus kolegija

Kairėnų g. 43, LT-1023 Vilnius, tel. (8-5) 2330160

Ona Motiejūnaitė, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus kolegija

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius

Nuorodos

Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas ir poįstatyminiai aktai. Šalies teisės aktai. Europos sąjungos reglamentas. Vilnius, 2004, 111 p.

Dekoratyvinių augalų pavadinimų sąrašas. (Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2007-2008). Prieiga per internetą: http://www.vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.1041.html

Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. DI-861. Valstybės žinios, 2010, Nr.4-164

Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir aplinkos ministro 2002 m gruodžio 20 d. įsakymo Nr.652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo‘ pakeitimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m gruodžio 14 d. įsakymas Nr.D1-798. Valstybės žinios, 2009-12-22, Nr.151-6815

Jankevičienė R. Botanikos vardų žodynas.Vilnius, 1998, 523 p.

Januškevičius L. Retieji šalies parkų egzotiniai mediai ir krūmai. Dendrologija Lithuaniae VII. Vilnius, 2004. P. 39–65

Januškevičius L., Baronienė V. Lietuvos dendrologinės kolekcijos. Monografija. Kaunas, 2009

Januškevičius L., Kamičaitytė-Virbašienė J. Miestų parkai ir skverai: šiandieninės jų tvarkymo ir naudojimo tendencijos. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai, Nr. 1(6). Klaipėda, 2009. P. 53–58

Lekavičius A. Vadovas augalams pažinti. Vilnius, 1989, 436 p.

Roloff A., Bärtels A. Flora der Gehölze. Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung. Stuttgart: Eugen Ulmer KG, 2006, 813 p.

Snarskis P., Galinis V. Vadovas Lietuvos dekoratyviniams mediams ir krūmams pažinti. Vilnius, 1974

Tauras A. Mūsų parkai. Vilnius, 1989

Publikuotas
2018-07-12