Urbanizuotų ekosistemų funkcionavimas

  • Rita Nekrošienė Klaipėdos universiteto botanikos sodas, Klaipėdos valstybinė kolegija
Raktiniai žodžiai: urbanizuotos ekosistemos, natūralios ekosistemos, funkcionavimas, ekologinė būklė

Anotacija

Šiame straipsnyje pateikiama urbanizuotų ir natūralių gamtinių ekosistemų palyginamoji analizė. Kiekvienai gamtinei ekosistemai būdinga savita struktūra, t. y. nusistovėjusi išorinių ir vidinių ryšių dinaminė sistema. Dekoratyvinių augalų augavietės urbanizuotose ekosistemose radikaliai skiriasi nuo natūralių. Joms nebūdinga augalų migracija, kolonizacija ir konkurencija, rūšių sudėtis nėra sąlygota augalų genotipinių savybių. Urboekosistemose dėl ūkinės veiklos yra supaprastėjęs, paspartėjęs biotinis apytakos ratas. Ryšium su tuo sumažėjęs apytakos stabilumas, sudėtingesnė ekologinė optimizacija.

Nuorodos

Herms D., Mattson W. Trees, streets and pests. Plant health care for woody ornamentals: a guide to preventing and managing environmental stresses and pests. Savoy, USA, 1997. P. 13–26

Janušienė V. Biologinė medžiagų apykaita, jos poveikis dirvodarai ir dirvožemio derlingumui. Žemės ūkio mokslai, Nr. 1., Vilnius, 1994. P. 14–18

Janušienė V. Organinės medžiagos ir cheminių elementų apytaka velėniniame karbonatiniame dirvožemyje. Žemdirbystė. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbai, T. 49. Dotnuva-Akademija, 1995, P. 59–65

Kormondy E. D. Ekologijos sąvokos. Kaunas, 1992. P. 61, 108–109, 294–296

Miklušytė G., Sanderson R. P. Darnios plėtros ir ekologinių principų pritaikymas gyvenamosios aplinkos projektavime. Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai, Nr. 1(6). Klaipėda, 2009. P. 80–88

Nekrošienė R. Ornamental and other plants as indicators of environmental quality. Kaunas, 2008, 152 p.

Nekrošienė R. Ornamentiniai gėlynai miestų parkuose: Švedijos patirtis. Miestų želdynų formavimo strategija‘2005: parkų ir skverų problemos ir perspektyvos. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2005. P. 86–89

Nekrošienė R. Šermukšnių būklė ir jų asortimento plėtros galimybės Klaipėdos miesto gatvių želdynuose. Miestų želdynų formavimas 2006: gatvių želdiniai. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006. P. 80–85

Niemela J. Ecology and urban planning. Biodiversity and corservation, T. 8, 1999. P. 119–131

Prapiestienė R. Urbanizuotos aplinkos žaliųjų plotų sistemos erdvinės būklės ypatybės. Geografijos metraštis, 36(2). Vilnius, 2003. P. 115–123

Stakvilevičienė S., Grigaliūnaitė B., Želdinių ligos, antropogeninės veiklos įtaka bei apsauga. Želdynų tvarkymas darnaus vystymose kontekste. Respublikinės praktinės konferencijos medžiaga. 2004 m. kovo 31d. Vilnius, 2004. P. 19–23

Stravinskienė V. Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai. Kaunas, 2005. P. 32–37

Šlapakauskas V. Augalų ekofiziologija. I d. Oro teršalai. Kaunas, 1998. P. 14–55

Whitlow T. H., Bassuk N. L. Ecophysiology of urban trees and their management. The North American expierence. Hort science, 23(3). USA, 1988. P. 542–546

Žekonienė V., Arlauskienė E. A. Velėninių jaurinių silpnai nujaurėjusių lengvų dirvožemių biologinio aktyvumo tyrimai specializuotose agrofitocenozėse. Žemdirbystė. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbai, T. 49. Dotnuva-Akademija, 1995. P. 68–80

Бигон М., Харпер Д., Таунсенд К. Экология, особи, популяции и сообщество. Т. 2. Москва, 1989. C. 5–30

Бумблаускис Т. Функционирование органического вещества растительности в экосистемах Литвы. Клайпеда, 1996. P. 10–65

Вудмэнси Р. Г. Сравнительный анализ круговорота питательных веществ в природных и сельскохозяйственных экосистемах: поиски общих принципов. Сельскохозяйственные экосистемы = agricultural ecosystems. Москва, 1987. С.144–154

Жученко А. А. Адаптивное растениеводства. Кишенев, 1990. С. 15–45

Кант Ф. О. Биологическое растиниеводство. Москва, 1988, 207 с.

Коулман Д. К., Коул К. В., Эллиотт Э. Т. Распад и круговорот органического вещества и динамика питательных веществ в агроэкосистемах. Сельскохозяйственные экосистемы = agricultural ecosystems. Москва, 1987. С.85–103

Кроссли Д. А., Хауз Г. Дж., Снайдер Р. М., Снайдер Р. Дж., Стиннер Б. Р. Положительные взаимодействия в агроэкосистемах. Сельскохозяйственные экосистемы = agricultural ecosystems. Москва, 1987. С.75–83

Полуэктов Р. А. Динамические модели агроэкосистем. Ленинград, 1991. С. 7–30, 32–55

Publikuotas
2018-07-12