Partnerystė kaip prasminga daiktinės aplinkos dizaino formavimo priemonė mokymosi procese

Autoriai

  • Jonas Jakaitis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Dizaino katedr

Raktažodžiai:

miesto daiktinės aplinkos sambūvis, daiktinės aplinkos dizainas, prasmingas mokymas(is)

Santrauka

Šio straipsnio tikslas yra aptarti praktinius daiktinės aplinkos taikomojo dizaino formavimo ugdymo(si) ypatumus, tiriant juos, probleminio mokymo(si) metodo, orientuoto į partnerystės (angl. Problem-Based Service-Learning (PBSL)), pritaikomumo kontekste. PBSL metodo taikymo problematika straipsnyje tiriama pasitelkus teorijų, literatūros, praktinės patirties ir lyginamosios analogų analizės, apklausų ir procesų stebėsenos metodus. Autoriaus požiūris yra koncentruojamas nuo konceptualios idėjos iki daiktinės aplinkos prototipų viešosiose erdvėse (eksterjeruose ir / ar interjeruose. – aut. pastaba) realizavimo problematiką, keliant diskusinius klausimus: ar dizaino teorinis ugdymas atsietas nuo praktinių problemų sprendimų yra pakankamas, kad studentai gebėtų spręsti realias daiktinės aplinkos dizaino formavimo problemas? Iš tiesų tiriamas istoriškai dominuojantis dizaino mokymo(si) modelis, kurį taikant, pagrindinis dėmesys telkiamas profesinių gebėjimų be realios praktinės patirties studentų ugdymui. Tyrimais nustatyta, kad tradicinis mokymas(is) dėl procedūrinių, techninių ir kognityvinių ribotumų, negali užtikrinti visaapimančio specialisto ugdymo plėtotės. VGTU Pramonės gaminių dizaino studijų programos dėstytojams keliamas svarbus uždavinys – suderinti dizaino mokymosi auditorijoje teorinius metodus su realių praktinių problemų sprendimu. Diskusija apie PBSL metodo problematiką straipsnyje aptariama platesniame, dalyvavimo realiuose projektuose atvejų analizės kontekste.

Nuorodos

Burinskienė, M. (PV), Jakaitis, J. ir kt. projekto įgyvendinimo dalyviai. (2011). Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamas projektas – „Darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities programų atnaujinimas, inovatyvių mokymosi metodų pagalba stiprinant tarpdalykines sąsajas ir diegiant darniosios raidos sampratą“. Sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-048.
Daujotytė, V. (2010). Kūrybingumas ir kūrybiškumo atpažinimas. Mokslo Lietuva, 4(425), 1–2.
Design Council. (2015). The Design Economy: The value of design to the UK. Prieiga per internetą: https://www.designcouncil.org.uk/what-we-do/research/design-economy
Erlich, T. (2000). Civic responsibility and higher education. Phoenix, AZ: Orynx Press.
Buidovaitė, K. (2018). Komfortiškas klimatas – vienu įrenginiu. Prieiga per internetą: http://sa.lt/ru/komfortiskas-klimatas-vienu-irenginiu/
Europos Komisija. (2009). Tarnybų darbinis dokumentas „Dizainas – į vartotojus orientuotų inovacijų variklis“ (SEC (2009)501 galutinis).
Europos Komisija. (2012). Dizaino Komisija kuriant augančią ir klestinančią ekonomiką. Europos pramoninio dizaino srities tarybos ataskaita ir rekomendacijos: Įžanga ir santrauka. Europos dizaino inovacijų iniciatyva.
Fiell, C. and Fiell, P. (2003). Design for the 21st century. Italy: Taschen.
Fyrenius, A., Bergdahl, B. and Silen, C. (2005). Lectures in problem-based learning. Why, when and how? An example of interactive lecturing that stimulates meaningful learning, Medical teacher, 27, 61–65.
Global Innovation Index 2017. IBGE, 2016; OECD: Innovation in Science, Technology and Industry database. Prieiga per internetą: http://www.oecd.org/sti/inno/
Jakaitis, J. (2017). Aptartos "INTERREG V" projekto plėtros galimybės Prieiga per internetą: http://ar.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/dizaino-katedra/kita-informacija/52066#288737.
Jakaitis, J. (2013). Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis: Monografija. Vilnius: Technika.
Jakaitis, J. (2016). The PBT/LM of material environment in the urban spaces. International journal of educational sciences, 15(1–2), 214–224.
Jakaitis, J. (2012). Miestų inžinerijos studijų programos (612H27001) Kompleksinio projekto 1 (Teritorijos sutvarkymo (modulio kodas APMSB11608)) rengimo metodinė mokymo priemonė: Mokomoji knyga. Vilnius: Miestų statybos katedra. Prieiga per internetą: http://moodle.vgtu.lt/course/info.php?id=166
Jakaitis, J., Linartas, D., Džiugytė, T., Gruodytė, B. ir Zacharevič, T. (2012). „Žirmūnai – žydintys sodai“, Neries slėnio Žirmūnų parko koncepcija. Prieiga per internetą: http://ar.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/architekturos-institutas/kita-informacija/52114
Kliukas, R., Martinkutė-Kaulienė, R., Mažeika, D., Jakaitis, J. ir Jučiūtė, E. (2015). Universitetas atveria naujas studijų galimybes. Sapere Aude, 2(10), 10–17.
Lefebvre, H. (1996). Writings on cities. Malden, MA: Blackwell Publishers Ltd.
Lenkauskaitė, J. (2010). Probleminio mokymosi taikymas aukštajame moksle, realizuojant besimokantiesiems prasmingas studijas. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 6, 107–113.
Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategija, pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365849
Lobell J. (2000). Between Silence and Light: Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn. Boston & London: Shambhala Publications, Inc. Printed in Canada.
Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper&Row.
Miestą kuriantis dizainas.(2016).Prieiga per internetą:http://sa.lt/studentai-isbande-galimybe-kurti-sostines-veida
Minkevičius, J. (1988). Lietuvos architektūros istorija: Nuo seniausių laikų iki XVIIa. vidurio, T. 1: Monografija. Vilnius: Mokslas.
Ramsden, P. (2000). Kaip mokyti aukštojoje mokykloje. Vilnius: Aidai.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Bosaton: Houghton Mifflin.
Studijos (2018). Prieiga per internetą: http://www.vgtu.lt/architekturos-fakultetas/padaliniai/dizaino-katedra/studijos/52060
Šiukščius, G. (2005). Dizainas: menas, mokslas, technika. Vilniaus dailės akademijos leidykla.
Švietimas ir mokymas 2020, (2009). Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_lt
Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“. (2017). Prieiga per internetą: https://www.lietuva2030.lt/lt
Žirmūnai žydintys sodai. (2012). Prieiga per internetą: http://ar.vgtu.lt/architekturos-fakultetas/padaliniai/architekturos-institutas/mokslas/52111#tab-projektai.
Whicher, A. (2016). Lithuanian Design Policy Workshop 3 May 2016 Report. Prieiga per internetą: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwi87cnpvXAhXHvBoKHVBlDzUQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.designforeurope.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fasset%2Fdocument%2FLT%2520Design%2520Policy%2520Report%252003.05.16.pdf&usg=AOvVaw2aTgHIHPQR9uhXeNUYvX8.
World Intellectual Property Indicators. (2015). Prieiga per internetą: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08