Automobilių taršos emisijų pokytis iškastinius degalus pakeičiant dvejopais biodegalais:

tyrimų apžvalga

  • Edvinas Bučinskas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Alfredas Rimkus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Laurynas Trukšinas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Raktiniai žodžiai: biodyzelinas, biodujos, vandenilis, emisijos, dvigubi degalai

Anotacija

Straipsnyje apžvelgiami kitų tyrėjų atlikti darbai, nagrinėjantys slėginio uždegimo variklių, naudojančių dviejų rūšių degalus, išmetamųjų deginių emisijų pokyčius. Iškastinių degalų naudojimas transporto sektoriuje turi didelę įtaką šiltnamio efektą sukeliančių dujų formavimuisi. Siekiant sumažinti iškastinių degalų naudojimą dyzelinas pakeičiamas biodyzelinu, gamtinės dujos pakeičiamos biodujomis. Biodujų savybės gerinamos naudojant vandenilio priedą. Straipsnyje analizuojamas degimo proceso pokyčio bei degalų sudėties įtaka išmetamųjų deginių sudėčiai. Pateikiamos apibendrintos išvados.

Publikuotas
2020-03-03
Kaip cituoti
Bučinskas, E., Rimkus, A., & Trukšinas, L. (2020). Automobilių taršos emisijų pokytis iškastinius degalus pakeičiant dvejopais biodegalais:. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA

Most read articles by the same author(s)