SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI)

Autoriai

  • Zita Baužienė Kauno kolegija
  • Janina Morkūnienė Kauno kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.234

Raktažodžiai:

Nuotolinis matematikos dalyko mokymas(is), socialinė interakcija, skaitmeninės technologijos

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas socialinės interakcijos veikimas ir plėtros galimybės nuotoliniame matematikos dalyko mokyme(si). Aptariama šveitimo srities problematika COVID-19 viruso sukeltos pasaulinės pandemijos situacijoje. Nagrinėjamos studentų reflektyvios patirtys, aiškinantis matematinių gebėjimų ir bendruomeniškumo sąsajas bei sąveiką. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių interakcijų plėtros galimybes nuotoliniame matematikos dalyko mokyme(si). Tyrimas atliktas taikant kokybinę tyrimo strategiją, pasirinktas metodas – kokybinė turinio analizė, leidžianti tyrinėti tekstinių dokumentų turinius; taip pat remtasi konstruktyvistine paradigma. Tyrimas organizuotas 2020–2022 metais, informantai – Kauno kolegijos pirmo kurso studentai, studijuojantys socialinius mokslus. Kokybiniu tyrimu atskleista, jog socialinė interakcija, veikdama skaitmeninių technologijų instrumentais kuriamoje virtualioje aplinkoje, įgalina nuotoliniame matematikos dalyko mokyme(si) perduoti istorinės raidos vertes ir kurti autentiškas studentų mokymo(si) patirtis. Šiuolaikiniame pasaulyje socialinių interakcijų vyksmas neretu atveju yra perkeltas į virtualią aplinką, kurioje susiduriama su tam tikrais privalumais ir iššūkiais: savarankiškas laiko planavimas, motyvacija, disciplina, darbo vietos ypatybės, mokymo(si) aplinkos priemonių ir instrumentų valdymo gebėjimai. Atlikta reflektyvių patirčių analizė liudija, jog skaitmeninės technologijos leidžia daugiakryptiškai kurti ir plėtoti socialinių interakcijų ryšius nuotoliniame matematikos dalyko mokyme(si). Stiprūs matematiniai gebėjimai studijų procese leidžia sėkmingai atlikti užduotis ir tam tikra prasme suteikia studentams pranašumą rinktis: ar dalintis savomis žiniomis ir patirtimi, ar dirbti individualiai. Tyrimas atskleidė bendruomeniškumo svarbą: ir silpnų matematinių gebėjimų studentai gali užimti ryškią poziciją atlikdami savarankiškus darbus grupėje, jie medijuoja ir koordinuoja užduočių atlikimo procesą, taip stiprindami kitus asmenybinius gebėjimus ir gilindami matematines žinias bei tobulindami jų taikymo praktiką. Socialinė interakcija, kaip tarpasmeninių ryšių tinklas, yra reikšminga tiek individui, tiek bendruomeninei grupei kuriamų ir plėtojimų sąsajų aspektais.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Baužienė, Z., & Morkūnienė, J. (2022). SOCIALINĖS INTERAKCIJOS NUOTOLINIAME MATEMATIKOS DALYKO MOKYME(SI). STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 31–39. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.234