Pateikimai

Prisijungti arba Registruotis pateikimui.

Pateikimo rengimo kontrolinis sąrašas

Pateikimo proceso metu autoriai privalo patikrinti, ar jų pateikta medžiaga atitinka visus toliau nurodytus punktus. Pateikti kūriniai gali būti grąžinti autoriams, kurie nesilaiko šių gairių.
 • Straipsnis anksčiau nebuvo paskelbtas, taip pat jis nebuvo prieš tai pateiktas kitam žurnalui svarstyti (arba paaiškinimas buvo pateiktas redaktoriaus pastabose)
 • Straipsnio failas yra OpenOffice, Microsoft Word, arba RTF dokumento formate.
 • Kur įmanoma, pateiktos nuorodos į išorinius interneto šaltinius.
 • Tekstas yra viengubo tarpo tarp eilučių; naudoja 12 taškų šriftą; naudojamas kursyvas, o ne pabraukimas (išskyrus interneto adresus); visos iliustracijos, skaičiai ir lentelės pateikiamos tekste atitinkamose vietose, o ne pabaigoje.
 • Tekstas atitinka stilistikos ir bibliografijos reikalavimus, išdėstytus autoriaus gairėse.

Autoriaus gairės

Straipsnių rinkinyje publikuojami moksliniai (teoriniai ir / ar empiriniai) straipsniai, kuriuose skelbiami autorių atliktų tyrimų rezultatai, socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo mokslų srityse. Straipsnius teikiantys autoriai turi pasirašydami Autorių garantinį raštą užtikrinti, kad:

 1. Garantuoja kiekvieno autoriaus indėlį ir prisidėjimą prie straipsnio rengimo.
 2. Teikia originalius, nei ištisai, nei dalimis anksčiau nepublikuotus straipsnius, jei nėra nuorodos į jau skelbtą publikaciją.
 3. Neteikia kitų mokslininkų idėjų, teiginių, tyrimų metodikos ar jų rezultatų aptarimo be nuorodų į jų autorių publikacijas bei nepažeidžia kitų autorių teisių.

Straipsniai gali būti parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnių tekstas turi atitikti kalbos kultūros ir formaliuosius kompiuteriu renkamo teksto reikalavimus, be rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidų. Neatitinkantys kalbos kultūros normų ir mokslinio stiliaus reikalavimų, netvarkingai parengti straipsniai neteikiami recenzuoti ir nevertinami. Publikavimui pateikti straipsniai vertinami 1 recenzento anonimiškai. Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, straipsniai gali būti grąžinami autoriams taisyti.    

 Straipsnio struktūra:

 • Pavadinimas;
 • Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, pedagoginė kvalifikacija / pareigos, atstovaujama institucija.
 • Anotacija (iki 250 žodžių). Ji turi būti parašyta straipsnio kalba (LT, ENG), aiškiai ir glaustai apžvelgiant straipsnio turinį (tikslą, taikytus metodus, pagrindinius radinius). Anotacijoje iš naujos eilutės nurodomi ne daugiau kaip 5 pagrindiniai žodžiai, kurie vienas nuo kito atskiriami kableliais.
 • Įvadas, kuriame turi būti aptarta nagrinėjamos temos problema, aktualumas ir ištirtumas, įvardytas tyrimo objektas, suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai / analizuojamas probleminis klausimas (klausimai), išvardijami tyrimo metodai.
 • Pagrindinis straipsnio tekstas. Pagrindinis tekstas skirstomas į skyrius. Skyriai gali būti padalinti į poskyrius. Pagrindiniuose teksto skyriuose gali būti papildomai pagrįstas tyrimo kontekstas ir poreikis, pristatyta tyrimo metodologija (tyrimo metodas (kiekybinis ar kokybinis), duomenų rinkimo metodas (pvz., dokumentų analizė, stebėjimas, interviu ir kt.), imtis, tyrimo procesas ir etika, analizės metodai (pvz., Exell, SPSS)), pristatomi ir interpretuojami tyrimo rezultatai. Skyriai (nenaudoti antraštės (angl. Heading) funkcijos) ir poskyriai (nenaudoti antraštės (angl. Heading) funkcijos) numeruojami arabiškais skaitmenimis (1., 2., 1.1., 1.2. ir t. t.). Pagrindinio teksto, skyrių ir poskyrių struktūra turi atitikti straipsnio įvade įvardytą tikslą ir uždavinius / probleminius klausimus.
 • Išvados (turi būti numeruojamos) turi atitikti uždavinius / probleminius klausimus bei skyrių ir poskyrių struktūrą.
 • Literatūra. Literatūros sąraše turi būti pateikta ne mažiau kaip 15 šaltinių.
 • Santrauka (500–650 žodžių). Ji turi būti parašyta lietuvių kalba (jei straipsnis parengtas anglų kalba) arba  anglų kalba (jei straipsnis parengtas lietuvių kalba). Santrauka turi išsamiai pristatyti viso straipsnio esminius aspektus: straipsnyje keliamą mokslinę problemą, tikslą, tyrimo metodiką (empiriniam tyrimui), pagrindinius rezultatus bei išvadas. Po santraukos naujoje eilutėje rašomi reikšminiai žodžiai santraukos kalba.

 Straipsnio formatavimo reikalavimai

 1. Straipsnis turi būti parašytas teksto redaktoriumi Microsoft WordTM. Straipsnio tekstas formatuojamas Times New Roman 12 pt šriftu, jam nustatomas 1 eilutės intervalas, lygiuojamas pagal abu kraštus (Justify).
 2. Straipsnis maketuojamas A4 formato lape (21 cm x 29,7 cm), nustatant tokius paraščių dydžius: viršutinė ir apatinė – 2 cm, kairioji – 2,5 cm, dešinioji – 1,0 cm. Pirmoji pastraipos eilutė atitraukiama 1 cm.
 3. Straipsnio apimtis – 7–15 puslapių.
 4. Straipsnio pavadinimas rašomas 14 pt paryškintu šriftu, didžiosiomis raidėmis, centruotas.
 5. Autoriaus (autorių) vardas ir pavardė, kvalifikacija, pareigos rašomi 12 pt paryškintu pasvirusiu šriftu, centruotai. Autoriaus (autorių) atstovaujamos institucijos pavadinimas rašomas 12 pt pasvirusiu šriftu, centruotai.
 6. Anotacijos tekstas rašomas 10 pt šriftu, pagrindiniai žodžiai – 10 pt paryškintu šriftu. Anotacija, įvadas, išvados, literatūra bei santrauka nenumeruojami.
 7. Teksto skyrių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją, 12pt paryškintu šriftu centruotai. Teksto poskyrių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją, 12pt paryškintu šriftu centruotai.
 8. Įvade ir pagrindiniame tekste privalo būti naudojamas APA (The American Psychological Association APA Style) citavimo stilius, pateikiamos nuorodos į kitus literatūros šaltinius tekste:

8.1. skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė ir publikacijos metai (Pavardė, 2015);

8.2. jei autorius minimas tekste, po jo pavardės nurodomi tik metai, pvz.: Pavardė (2015) teigė, kad...;

8.3. jei šaltinio autorius yra organizacija ar šaltinis neturi autoriaus, nuorodoje minimas tik organizacijos ar šaltinio pavadinimas ir metai (Lietuvos statistikos departamentas, 2015);

8.4. pateikiant nuorodą į kelių autorių skirtingus šaltinius, autorių pavardės ir metai skiriami kabliataškiu (Pavardė, 2015; Pavardė, 2011);

8.5. to paties autoriaus skirtingos publikacijos nurodomas pridedant raides a, b, c ir t. t. po publikacijos metų (Pavardė, 2015a, 2015b);

8.5. pateikiant tikslią kito autoriaus citatą, nurodomas šaltinio puslapis (Pavardė, 2015, 10 p.).

 1. Formulės rašomos specialiomis kompiuterinėmis priemonėmis (pvz., Microsoft Equation 3.0). Formulė rašoma eilutės viduryje, dedamas kablelis, o ją siejantis žodis – „kur“, „kadangi“, „čia“ – po formule kitoje eilutėje, po to stulpeliu žemyn aprašomi visi kintamieji. Formulės numeruojamos iš eilės arabiškais skaitmenimis skliausteliuose. Numeruojama dešiniajame formulės krašte naudojant tabuliaciją.
 2. Lentelės ir paveikslai pateikiami šalia (netoli) teksto, kuriame jos aptariamos. Lentelės ir paveikslai numeruojami arabiškais skaičiais atskira numeracija. Tekste turi būti nuorodos į pateikiamas lenteles ir paveikslus, pvz., (1 lentelė), (1 pav.).
 3. Lentelės centruojamos, lentelių tekstas rašomas 10 pt. Lentelės numeris ir pavadinimas rašomas virš lentelės, formatuojama centriniu lygiavimu, 12 pt šriftu.
 4. Paveikslai (grafikai, diagramos ir kt.) rengiami naudojant taikomąsias programas ir išdėstomi tekste centruotai. Paveikslai turi būti ryškūs ir kontrastingi, įterpiami į tekstą skliausteliuose nurodant jų numerį, pvz., (1 pav.). Paveikslo pavadinimas (pirmoji raidė didžioji) rašomas po paveikslu, formatuojamas centrine lygiuote, 12 pt šriftu. Prieš pavadinimą rašomas arabiškas skaičius, žymintis iliustracijos eilės numerį, ir sutrumpintas žodis „paveikslas“ (pav.).
 5. Privaloma nurodyti pirminį lentelės ar paveikslo šaltinį arba leidinius, kuriais remiantis lentelės ir paveikslai yra sudaryti (pvz.: Šaltinis: šaltinio autorius ir pavadinimas, leidimo vieta, metai, puslapis). Šaltinis pateikiamas 10 pt. šriftu.
 6. Lentelės, paveikslai turi būti nespalvoti ir ryškūs; tekstas juose turi būti Times New Roman šriftu, 10 pt šriftu (mažiausias leistinas šriftas 9 pt).
 7. Cituotų šaltinių sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, šaltiniai numeruojami. Literatūros sąrašas pateikiamas naudojant APA (The American Psychological Association) citavimo stilių (APA Style). Jeigu autorių pavardės vienodos, tuomet jas reikia išdėstyti atsižvelgiant į inicialus. Informacijos šaltinių bibliografinio aprašo pavyzdžiai:

Knyga :

Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: Paantraštė. Leidimo vieta: Leidykla.

Pvz.: Jonaitis, P. (2012). Maisto produktų technologija. Vilnius: Technika.

 Straipsnis :

Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), p. straipsnio puslapiai. Identifikacinis nr.(jeigu priskirtas).

Pvz.: Jonaitis, M. ir Petraitis, H. (2012). Rizikos vertinimas gamyboje. Naujoji komunikacija, 5 (170), 1–20. http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i85.222

 Elektroniniai dokumentai :

Internetinio puslapio (žiūrėta metai, mėnuo, diena). Prieiga (svetainės adresas).

Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų bazė (žiūrėta 2021, vasario 18 d.).  Prieiga (http://www.lrs.lt:10000/esaa/plsg/esaa web.login)

 16. Santraukos tekstas rašomas 10 pt ir išlygiuojamas pagal abu kraštus, o straipsnio pavadinimas, autorių vardai, pavardės ir atstovaujamos organizacijos bei pagrindiniai žodžiai užsienio kalba 10 pt, paryškintu šriftu. Santraukos apimtis turi būti ne mažesnė nei 600 žodžių.

Privatumo nuostatos

Šioje žurnalo svetainėje įrašyti vardai ir el. pašto adresai bus naudojami tik nurodytais šio žurnalo tikslais ir nebus naudojami kitiems tikslams ar pateikiami bet kuriai kitai šaliai.