DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE: SKURDO MAŽINIMO KONTEKSTAS

Autoriai

  • Sandra Jakštienė Utenos kolegija
  • Aliona Čeponiene Utenos kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.241

Raktažodžiai:

Darnus vystymasis, darnaus vystymosi tikslai, skurdo mažinimas

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: skurdo mažinimo kontekstas. Tyrime keliama problema: kokie skurdo mažinimo pokyčiai, siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi kovos su skurdu tikslą Lietuvoje? Darbo objektas. Darnaus vystymosi kovos su skurdu tikslo įgyvendinimas Lietuvoje. Darbo tikslas: išanalizuoti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą Lietuvoje skurdo mažinimo kontekste. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1) atlikti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Lietuvoje skurdo mažinimo kontekste teorinę analizę; 2) išanalizuoti pagrindinių darnaus vystymosi 1-ojo tikslo kovos su skurdu statistinių rodiklių pokyčius Lietuvoje 2010-2020 m. laikotarpiu. Tyrimo metodai: atliekama mokslinės ir kitų literatūros šaltinių analizė, atliekant statistinių rodiklių analizę, darbe naudojami Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2010–2020 m. duomenys, statistinių rodiklių pokyčiams įvertinti apskaičiuojami tų rodiklių procentiniai pokyčiai, duomenys grupuojami ir lyginami, duomenys vaizduojami grafiškai.

Analizuojant darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą, ypač kovos su skurdu mažinimą, matyti, kad skurdas vis dar išlieka viena sudėtingesnių sprendžiamų socialinių problemų Lietuvoje. Skurdo problema yra viena iš Vyriausybės prioritetinių uždavinių ir Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų numatytų tikslų, kur kovai su skurdu suteiktas pirmas prioritetinis tikslas. Šiame tyrime siekiama problemą pažinti ir analizuoti akademiniu lygiu.

Atlikus tyrimą, nustatyta, kad didėjant BVP šalyje analizuojamu laikotarpiu, mažėjo absoliutaus skurdo lygis Lietuvoje bei skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenančių visų amžiaus grupių vyrų, moterų ir vaikų gyventojų dalis Lietuvoje. Pastebima, kad daugiausiai didėjo ir valdžios sektoriaus išlaidos būtiniausioms socialinės apsaugos paslaugoms analizuojamu laikotarpiu lyginant su valdžios sektoriaus būtiniausiomis išlaidomis švietimui ar sveikatos apsaugai. Sėkmingai įgyvendinamas1-asis darnaus vystymosi tikslas Lietuvoje prisideda prie Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo pasaulyje.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Jakštienė, S., & Čeponiene, A. (2022). DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE: SKURDO MAŽINIMO KONTEKSTAS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 104–115. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.241