PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS(IS) IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

Autoriai

  • Sigita Saulėnienė Kauno kolegija
  • Emilija Trepekaitė Kauno kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.291

Raktažodžiai:

priešmokyklinis ugdymas, pilietiškumo kompetencija, pilietiškumo kompetencijos ugdymas

Santrauka

Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kaip ugdoma priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo kompetencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Straipsnyje aptariama pilietiškumo kompetencija ir jos ugdymas(is) priešmokykliniame amžiuje. Tada nustatomi priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo kompetencijos ugdymo(si) praktiniai veiklos aspektai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Atliktas užsakomasis kokybinis tyrimas 2023 m. kovo-balandžio mėn. Kauno lopšelyje-darželyje „X“. Pasitelkti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa žodžiu (dalinai struktūruotas interviu). Tyrimo rezultatai atskleidė: pilietiškumo kompetencija priešmokykliniame amžiuje apibrėžiama kaip  pilietinių ir demokratinių vertybinių nuostatų formavimas ir plėtojimas. Pilietiškumo kompetenciją sudaro šie sandai: pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, gyvenimas bendruomenėje kuriant demokratišką visuomenę, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms ir valstybės kūrimas bei valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje. Empirinio tyrimo duomenų analizė išryškino įgyvendinamo pilietiškumo ugdymo turinio problemas. Atkreiptinas dėmesys į piliečių teisių ir pareigų žinojimą, veiklą visuomenės labui, formuojant vidines žmogaus nuostatas. Stokojama demokratinių vertybių perteikimo būdų ir metodų   taikymo įvairovės ugdymo(si) procese. Taigi, galima daryti prielaidą, kad  pilietiškumo kompetencijai  ugdyti(s) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje reikėtų tikslingai į ugdymo(si) procesą įtraukti įdomių, neįprastų veiklų, kurios padėtų vaikams geriau sutelkti dėmesį ir perimti demokratines vertybes.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-12-12

Kaip Cituoti

Saulėnienė, S., & Trepekaitė, E. (2023). PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS(IS) IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE . STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), 133–142. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.291