ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) GALIMYBĖS

Autoriai

  • Lina Valevičė Kauno kolegija
  • Algimantas Bagdonas Kauno kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.253

Raktažodžiai:

Ankstyvasis amžius, pažinimo kompetencija, ugdymas per atradimus, bandymai ir eksperimentai

Santrauka

Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize bei atlikto tyrimo duomenimis, aptariamos ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymo galimybės.  Straipsnyje gilinamasi į problemą, kaip skatinti ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą(si) per atradimus, bandymus, eksperimentus. Tyrimo tikslas: atskleisti ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymo(si) galimybes. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa raštu, apklausa žodžiu, duomenų kiekybinė ir kokybinė analizė. Straipsnyje analizuojama pažinimo kompetencija kaip viena svarbiausių sričių, vaiko ugdymui(si), kurią sudaro: smalsumas, domėjimasis, informacijos rinkimas ir apdorojimas, aktyvus aplinkos tyrinėjimas, padarinių prognozavimas, žinių, supratimo ir patirties kritiškas interpretavimas bei kūrybiškas panaudojimas. Išugdyta pažinimo kompetencija skatina žmogų domėtis ir suvokti įvairius reiškinius, dėsnius, leidžia įprasminti ir panaudoti kaupiamas žinias, ugdo kritinį mąstymą bei mokėjimą mokytis, kurie yra reikšmingi tolimesniame vaiko gyvenime. Patirtinis ugdymas(is) per atradimus, bandymus ir eksperimentus suteikia vaikui galimybes aktyviai veikti ir kurti sąveikoje su kitais, sėkmingai integruotis į bendruomenės gyvenimą, išbandyti savo prigimtinius gebėjimus ir lengviau prisitaikyti prie aplinkos. Ankstyvojo amžiaus vaiko ugdymas(is) ypatingas tuo, jog yra orientuotas į vaiko poreikių tenkinimą, jutiminės patirties plėtojimą, atitinkantis vaiko amžiaus galimybes, skatinantis vaiko savarankiškumą ir saviraišką. Tyrimo rezultatai atskleidė: svarbu ugdyti vaikų patirtinį ugdymą(si) jau ankstyvajame amžiuje, o tinkamiausias būdas pažinti aplinką yra žaidimas. Respondentai supranta, kad  šeima ir pedagogai turėtų tapti ugdymo(si) partneriais, įsitraukdami į vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą(si) įstaigoje/grupėje, todėl veikia įvairiais būdais: bendradarbiaudami su pedagogais, kurdami priemones, tobulindami ugdymo aplinkas. 

Atsisiuntimai

Publikuotas

2022-12-22

Kaip Cituoti

Valevičė, L., & Bagdonas, A. (2022). ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO KOMPETENCIJOS UGDYMO(SI) GALIMYBĖS. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VII), 255–264. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVII.253

Dažniausiai skaitomi to paties autoriaus (-ių) straipsniai